Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE PREDAJ NA DIAĽKU
VRÁTANE INTERNETOVÉHO OBCHODU (eShop) SPOLOČNOSTI LKQ SK s.r.o.
Článok I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) bližšie upravujú práva a povinností zmluvných strán,
  ktoré dopĺňajú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi prevádzkovateľom predaja na diaľku, spoločnosťou
  M & P Servis, s.r.o. Borovce 10 922 09 Borovce, IČO: 52557928,
  DIČ: 2121094877, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava I, Vložka číslo:  45267/T ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým môže byť právnická osoba, fyzická
  osoba -podnikateľ alebo fyzická osoba – nepodnikateľ (tzv. spotrebiteľ) (ďalej aj ako „kupujúci“), na predaj
  tovaru kupujúcemu cez internetový obchod pod názvom eShop ako aj na objednávanie tovaru na diaľku
  formou emailu, SMS alebo formou telefonickej objednávky potvrdenej predávajúcim (ďalej len ako
  „Objednávka“). Objednávka a VOP sa ďalej označuje aj ako „Kúpna zmluva“.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za kupujúceho – spotrebiteľa považuje fyzická osoba, ktorá pri
  uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej
  činnosti alebo v rámci svojho povolania alebo zamestnania.
 3. Predávajúci a kupujúci spolu ďalej v týchto VOP aj ako „strany“ a/alebo „zmluvné strany“.
 4. Právne vzťahy medzi stranami, neupravené Kúpnou zmluvou, pokiaľ vystupuje na strane kupujúceho
  podnikateľ sa spravujú aj ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
  predpisov, zákonom číslo 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení niektorých ďalších
  zákonov (ďalej aj ako „Zákon elektronickom obchode“) ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
  upravujúcimi obchodný zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 5. Právne vzťahy medzi stranami, neupravené Kúpnou zmluvou, pokiaľ vystupuje na strane kupujúceho
  spotrebiteľ sa spravujú ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
  právnych predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“), zákonom číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
  pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
  mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej aj ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákonom
  o elektronickom obchode, ako aj inými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi spotrebiteľský
  zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
  Článok II.
  KONTAKTNÉ ÚDAJE
 6. Kontaktné údaje predávajúceho:
  Poštová korešpondenčná adresa: M & P Servis, s.r.o., Borovce 10, 922 09 Borovce
  e-mailová adresa: info@mpservis.sk
  tel. č.: +421 949 277 797
  bankové spojenie predávajúceho: vedené v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
  IBAN SK13 1111 0000 0010 0768 0111
 7. Kontaktné údaje orgánu dozoru nad predávajúcim:
  Všetky dostupné kontaktné údaje na Slovenskú obchodnú inšpekciu a jej jednotlivé zriadené inšpektoráty pre
  jednotlivé kraje sú zverejnené na (odkaz na link): https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.
  Článok III.
  OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 8. Prostredníctvom predaja na diaľku, t.j. prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho po názvom
  eShop alebo prostredníctvom možnosti objednať tovar aj emailom telefonicky alebo formou sms, predávajúci
  ponúka kupujúcemu tovar najmä náhradné diely do osobných, nákladných automobilov, motocyklov, návesov
  a iný s tým súvisiaci tovar. Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že pokiaľ v sprievodnej
  dokumentácii k tovaru nie je uvedené inak, tovar predávaný predávajúcim si vyžaduje odbornú montáž,
  t.j. montáž odborne spôsobilou osobou a nie je určený na osobnú potrebu. Montáž tovaru osobou
  odborne nespôsobilou môže spôsobiť poškodenie majetku a zdravia.
 9. Internetový obchod eShop sa nachádza na internetovej stránke www.autokelly.sk. Pre uzavretie Kúpnej zmluvy
  v internetovom obchode eShop sa vyžaduje registrácia a prihlásenie na internetovej stránke www.autokelly.sk
  uvedením prihlasovacích údajov podľa postupu uvedeného na stránke. V prípade, že kupujúci prejaví záujem
  o kúpu tovaru cez eShop, vyberie si požadovaný tovar, čo do akosti a množstva, podľa postupu určeného na
  objednanie tovaru cez eShop vložením do tzv. košíka. Pri každom ponúkanom tovare kupujúcemu
  (spotrebiteľovi) je uvedená kúpna cena s DPH. Všetky položky v tzv. košíku môže kupujúci záväzne objednať
  kliknutím na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“. Ak z Objednávky a/alebo z postupu objednávania
  tovaru cez eShop nevyplýva inak, Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: identifikačné
  údaje kupujúceho, názov a špecifikáciu vybraného tovaru, množstvo tovaru, presné miesto dodania tovaru, a
  spôsob úhrady celej kúpnej ceny. Každú vyplnenú Objednávku pred jej odoslaním predávajúcemu, je kupujúci
  povinný si skontrolovať, najmä jej správnosť a úplnosť. Objednávku predávajúci potvrdí bezodkladne po jej
  doručení tým, že kupujúcemu zašle emailovú správu. V potvrdení Objednávky predávajúci uvedie zoznam
  tovaru objednaného kupujúcim, výšku kúpnej ceny po položkách tovaru a v súčte, splatnosť kúpnej ceny,
  spôsob platby kúpnej ceny a termín dodania tovaru.
 10. Pokiaľ kupujúci odošle predávajúcemu Objednávku tovaru emailom alebo telefonicky alebo formou SMS, Kúpna
  zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára potvrdením emailovej alebo telefonickej alebo SMS
  Objednávky predávajúcim. Objednávku kupujúceho predávajúci potvrdí bezodkladne po jej doručení tým, že
  kupujúcemu zašle emailovú správu. V potvrdení Objednávky predávajúci uvedie dohodnutý zoznam
  objednaného tovaru, dohodnutú výšku kúpnej ceny, dohodnutú splatnosť kúpnej ceny, dohodnutý spôsob platby
  kúpnej ceny a termín dodania tovaru, ktorý je spravidla 48 hodín (počítaný z pracovných dní) od prijatia
  objednávky, pokiaľ sa tovar v čase doručenia Objednávky nachádza na centrálnom sklade predávajúceho alebo
  na niektorej z prevádzok predávajúceho. Pokiaľ by bol termín dodania dlhší ako 48 hodín od prijatia Objednávky,
  predávajúci upozorní kupujúceho na iný termín dodania s tým, že ak kupujúci nepotvrdí nový termín dodania
  uvedený predávajúcim, predávajúci nie je objednávkou kupujúceho viazaný. Predávajúci je viazaný
  Objednávkou len v prípade, ak kupujúci potvrdí nový termín dodania tovaru.
 11. Ak nedôjde k zrušeniu odoslanej Objednávky predávajúcemu v lehote a za podmienok, ďalej uvedených najmä
  v článku IV. týchto VOP alebo v súlade so zákonom (a to najmä Zákonom o ochrane spotrebiteľa alebo
  Občianskym zákonníkom), je každá takáto odoslaná Objednávka pre kupujúceho záväzná. Pre predávajúceho
  je Objednávka záväzná, ak z týchto VOP nevyplýva inak, až keď Objednávku predávajúci kupujúcemu potvrdil
  (obvykle emailom). Ak predávajúci písomne alebo e-mailom neurčí inak, automatický email o prijatí Objednávky
  od kupujúceho sa nepovažuje za potvrdenie Objednávky predávajúcim.
 12. Riadnym potvrdením Objednávky predávajúcim vzniká medzi stranami Kúpna zmluva.
  Článok IV.
  ZRUŠENIE ALEBO NEPOTVRDENIE OBJEDNÁVKY
 13. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený každú odoslanú Objednávku predávajúcemu zrušiť emailom alebo
  osobne na ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, a to kedykoľvek pred prevzatím tovaru od predávajúceho.
  Uvedené sa neuplatní, ak zo Zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva inak. Kupujúci, ktorý je podnikateľom nie
  je oprávnený zrušiť odoslanú Objednávku predávajúcemu bez súhlasu predávajúceho.
 14. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť prijatú Objednávku kupujúceho alebo zrušiť každú už potvrdenú
  Objednávku kupujúceho z vážnych dôvodov najmä (i) ak predávajúci nemá požadovaný tovar na sklade alebo
  nedokáže požadovaný tovar obstarať pre kupujúceho, prípadne ho dodať kupujúcemu v požadovanom
  množstve a/alebo v požadovanej lehote kupujúcim a/alebo (ii) ak má kupujúci akýkoľvek finančný záväzok po
  lehote splatnosti voči predávajúcemu a/alebo (iii) sa miesto dodania nachádza mimo územia Slovenskej
  republiky. O nepotvrdení prijatej Objednávky alebo o zrušení potvrdenej Objednávky bude predávajúci
  kupujúceho obratom informovať (obvykle telefonicky, písomne alebo e-mailom) s uvedením dôvodu.
 15. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci má právo nepotvrdiť akúkoľvek prijatú Objednávku kupujúceho alebo
  potvrdenú Objednávku kupujúceho zrušiť aj v prípade (i) ak je kupujúci v omeškaní s plnením akejkoľvek
  povinnosti vyplývajúcej z uzavretých zmlúv s predávajúcim a/alebo (ii) ak kupujúci prekročil predávajúcim
  jednostranne určený kreditný limit, ktorý predstavuje celkovú hodnotu kupujúcim prevzatého alebo objednaného
  tovaru bez DPH, ktorý ešte nebol predávajúcemu uhradený a/alebo (iii) z iných opodstatnených dôvodov.
 16. Zrušením Objednávky ktoroukoľvek stranou podľa bodu 1. alebo 2. alebo 3. tohto článku VOP alebo
  nepotvrdením Objednávky zo strany predávajúceho sa Objednávka ruší od počiatku a nie je pre strany
  záväznou. Predávajúci v takýchto prípadoch nezodpovedá kupujúcemu za prípadnú škodu, ktorá by mu inak
  nedodaním tovaru mohla vzniknúť.
  Článok V.
  DODANIE OBJEDNANÉHO TOVARU
 17. Pri tovare predávanom cez internetový obchod (eShop) predávajúci uvádza pri každom tovare tzv. dostupnosť
  tovaru. Dostupnosť tovaru znamená, že v lehote dostupnosti tovaru je predávajúci schopný dodať tovar
  kupujúcemu. Uvedená lehota je však len informatívna a predávajúci nezaručuje takúto dostupnosť tovaru okrem
  prípadu, že predávajúci potvrdí Objednávku tovaru kupujúcemu aj s dodacou lehotou, ktorá je uvedená v rámci
  dostupnosti tovaru.
 18. Pri tovare predávanom prostredníctvom emailových alebo telefonických Objednávok alebo Objednávok cez
  SMS, predávajúci informuje kupujúceho o dostupnosti tovaru.
 19. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar tým, že (i) umožní kupujúcemu prevziať tovar
  v prevádzke predávajúceho v čase oznámenom predávajúcim a to počas otváracích hodín, ak sa zmluvné
  strany písomne alebo emailom nedohodnú inak alebo (ii) zaslaním tovaru kupujúcemu na dodaciu adresu
  uvedenú v Objednávke, podľa toho, ktorý spôsob dodania si kupujúci pri vytváraní Objednávky zvolil. Ak
  predávajúci neurčí inak, predávajúci informuje kupujúceho o odoslaní tovaru kupujúcemu, obvykle 24 hodín
  pred plánovaným termínom odovzdania tovaru kupujúcemu.
 20. Ak z potvrdenej Objednávky kupujúceho nevyplýva inak alebo predávajúci písomne alebo emailom neurčí inak,
  dodacia lehota je stanovená podľa skladových zásob predávajúceho alebo skladových zásob dodávateľa
  predávajúceho. Pokiaľ sa tovar v čase doručenia Objednávky nachádza na centrálnom sklade predávajúceho
  alebo na niektorej z prevádzok predávajúceho, predávajúci tovar dodá kupujúcemu obvykle najneskôr do 48
  hodín (počítaných z pracovných dní) od prijatia Objednávky.
 21. Kupujúci sa zaväzuje v deň, v ktorom má dôjsť k odovzdaniu tovaru kupujúcemu, zabezpečiť bezproblémové
  prevzatie tovaru od predávajúceho alebo ním obstarávajúceho doručovateľa.
 22. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tovar riadne skontrolovať, najmä jeho akosť a množstvo. Akékoľvek
  vady tovaru spojené s prevzatím tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu alebo doručovateľovi ihneď
  pri prevzatí tovaru. Na neskôr nahlásené vady spojené s prevzatím tovaru nemusí predávajúci prihliadať.
 23. Prevzatie tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu potvrdiť podpisom na dodacom liste. Ak dodací list
  z akéhokoľvek dôvodu nebude predávajúcim vystavený, prevzatie tovaru potvrdí kupujúci predávajúcemu
  podpisom na inom doklade.
  Článok VI.
  KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 24. Celková kúpna cena tovaru s DPH vrátane ostatných poplatkov, najmä prepravných nákladov sa zobrazí
  kupujúcemu v internetovom obchode eShop pred odoslaním Objednávky predávajúcemu. Pri tovare
  predávanom prostredníctvom emailových alebo telefonických Objednávok alebo Objednávok cez SMS,
  predávajúci informuje kupujúceho o výške kúpnej ceny tovaru.
 25. Takto určená kúpna cena je konečná, pokiaľ sa strany nedohodnú inak (napr. v prípade zmeny Objednávky po
  jej potvrdení predávajúcim).
 26. Kupujúci je povinný za každý objednaný a prevzatý tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr v deň
  prevzatia tovaru osobe, od ktorej tovar kupujúci prevzal, pokiaľ sa strany písomne alebo emailom nedohodli
  inak.
 27. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu v prípadoch a za podmienok, o ktorých kupujúceho riadne
  informuje, a to spravidla na svojom webe, e-shope, v reklamných materiáloch alebo e-mailom. Kupujúcemu
  môže byť zľava poskytnutá aj dodatočne za splnenia určitej podmienky a táto môže byť predávajúcim vyplatená
  kupujúcemu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom alebo započítaná s kúpnou cenou tovaru.
  Článok VII.
  ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA PLATNÁ PRE SPOTREBITEĽOV
 28. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa
  potvrdenej Objednávky.
 29. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu: (i) za vady tovaru, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru kupujúcim
  od predávajúceho, ako aj (ii) za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí tovaru kupujúcim
  v záručnej dobe (záruka).
 30. Ak ide o použitý tovar, predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli ich použitím alebo opotrebením.
  Pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za tie vady tovaru, pre ktoré
  sa dojednala nižšia cena.
 31. Ak zo zákona nevyplýva inak, záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Ak ide o predaj použitého tovaru
  kupujúcemu, strany sa dohodli, že záručná doba na každý takýto použitý tovar je 12 mesiacov. Ak je na
  predávanom tovare, obale alebo návode pripojeného k tovaru vyznačená lehota na použitie, neskončí sa
  záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 32. Záručná doba vyplývajúca z predchádzajúceho bodu tohto článku VOP sa neuplatní, ak sa na tovar uplatní
  dlhšia záruka vyplývajúca zo záručného listu, vystaveného a podpísaného predávajúcim (s pripojením odtlačky
  pečiatky k podpisu predávajúceho), ako aj odovzdaného predávajúcim kupujúcemu najneskôr spolu
  s predávaným tovarom na základe každej Kúpnej zmluvy samostatne. V záručnom liste, ak ho predávajúci
  vystaví a riadne podpíše, uvedie predávajúci kupujúcemu najmä vyhlásenie o dĺžke trvania záruky, podmienky
  a rozsah poskytnutej záruky a prípadne aj ustanovenia, na čo sa záruka nevzťahuje.
 33. Záručná doba alebo záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho, ak zo zákona alebo
  z poskytnutej záruky, nevyplýva inak.
 34. V prípade uplatnenia akejkoľvek vady tovaru riadne a včas kupujúcim, je kupujúci povinný vadný tovar odovzdať
  predávajúcemu na reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho (prevádzky predávajúceho sú
  zverejnené na: https://www.autokelly.sk/Contacts ), spolu s dokladom o jeho kúpe od predávajúceho
  a predložením záručného listu vystaveného predávajúcim, ak sa k vadnému tovaru takýto záručný list vzťahuje.
  Ak vadný tovar nebude objektívne možné zo strany kupujúceho odovzdať predávajúcemu na reklamáciu
  z dôvodu, že je už napr. zabudovaný, je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť
  na posúdenie a určenie zodpovednosti za vady tovaru, ktoré si kupujúci u predávajúceho uplatní riadne a včas,
  najmä je kupujúci povinný umožniť predávajúcemu prístup k vadnému tovaru, požadovaný priestor potrebný
  pre odstránenie vád tovaru a pod., ak predávajúci neurčí inak. V prípade, že kupujúci neposkytne
  predávajúcemu potrebnú súčinnosť a vady tovaru nebude možné z tohto dôvodu posúdiť predávajúcim
  v súlade so zákonom riadne a včas, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za akúkoľvek vzniknutú škodu s tým
  súvisiacu.
 35. Skutočnosťami, na ktoré sa zodpovednosť predávajúceho zo záruky nevzťahuje sú najmä: (i) vady a
  poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením tovaru a jeho komponentov,
  vrátane náhodného poškodenia; (ii) vady a poškodenia tovaru spôsobené znečistením tovaru alebo jeho častí
  v dôsledku zanedbania údržby; (iii) vady a poškodenia tovaru spôsobené používaním tovaru v podmienkach,
  ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia nezodpovedajú
  podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa; (iv) vady a poškodenia tovaru spôsobené násilným poškodením
  tovaru; (v) vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad používania tovaru; (vi) vady a poškodenia
  tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako
  aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom; (vii) vady
  a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel; (viii) vady a poškodenia tovaru, ktoré si
  kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené neodbornou montážou tovaru; (ix) vady a poškodenia tovaru
  spôsobené použitím iných postupov ako udáva výrobca vozidla, na ktoré je diel montovaný a pre ktorý je určený,
  (x) vady a poškodenia spôsobené montážou dielu na vozidlo, na ktoré nie je určený; (xi) vady a poškodenia
  spôsobené nesprávnymi prevádzkovými podmienkami, napr. ak je batéria neustále vybíjaná a málo nabíjaná
  (hlavne u automobilov, ktoré málo jazdia); (xii) vady tovaru spôsobené jeho prirodzenými opotrebením
  a životnosťou tovaru (napr. akumulátory majú výrobcom uvádzanú životnosť 6 mesiacov) (xiii) iné skutočnosti
  spojené s reklamáciou kupujúceho, na ktoré nemá predávajúci žiaden vplyv (napr. krádež tovaru, vyššia moc
  a pod.); (xiv) iné dôvody, bližšie uvedené v záručnom liste alebo v návode k tovaru alebo uvedené na obale
  tovaru alebo bližšie uvedené na internetovej stránke www.autokelly.sk .
 36. Bez ohľadu na iné ustanovenia Kúpnej zmluvy, iné dohody medzi zmluvnými stranami a/alebo ustanoveniami
  záručného listu, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru, ktoré vzniklo neodborným
  skladovaním, montážou a použitím tovaru, ani opotrebenie tovaru a v dôsledku vyššej moci. Ďalšie dôvody, za
  ktoré predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady tovaru ako aj podmienky starostlivosti o tovar, môžu byť
  upravené v sprievodnej dokumentácií odovzdanej kupujúcemu spolu s tovarom alebo uvedené v záručnom
  liste.
 37. Vznik a/alebo zánik a/alebo uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady kupujúcim u predávajúceho, bližšie
  neupravené v týchto VOP, vyplývajú z ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a z
  iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 38. Postup týkajúci sa celého reklamačného konania (od prijatia až po vybavenie reklamácie kupujúceho), vrátane
  nárokov kupujúceho z vád tovaru, upravuje reklamačný poriadok predávajúceho pre spotrebiteľov, zverejnený
  na každej prevádzke predávajúceho na území Slovenskej republiky, ako aj na internetovej stránke
  predávajúceho www.autokelly.sk .
  Článok VIII.
  ZÁRUČNÉ PODMIENKY, ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA PLATNÁ PRE PODNIKATEĽOV
 39. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v množstve, v kvalite, vyhotovení a za podmienok podľa
  potvrdenej Objednávky.
 40. Všetky množstevné vady alebo viditeľné mechanické poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť
  predávajúcemu najneskôr pri dodaní tovaru a zároveň ich vyznačiť v doklade preukazujúcom dodanie tovaru,
  inak jeho nároky z vád tovaru zanikajú.
 41. Prípadné omeškanie dodania tovaru je kupujúci povinný taktiež vyznačiť na doklade preukazujúcom dodanie
  tovaru, inak nie je oprávnený sa domáhať akýchkoľvek práv vyplývajúcich z oneskoreného dodania tovaru, ani
  vád tovaru uvedených v bode 2 a platí, že tovar bol dodaný riadne a včas.
 42. Vady zistiteľné pri rozbalení tovaru alebo vady nezistiteľné inak ako používaním tovaru (skryté vady) je kupujúci
  povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do 7 kalendárnych dní od zistenia vád a nesmie s tovarom ďalej
  nakladať, najmä ho použiť, inak jeho nároky z vád tovaru zanikajú.
 43. Predávajúci poskytuje záruku len na skryté vady a vo forme osobitného záručného listu. Záruka, ak bude
  poskytnutá, sa nevzťahuje na nároky z vád tovaru, ktoré kupujúci neuplatní u predávajúceho riadne a včas. Ak
  predávajúci neodovzdá spolu s tovarom kupujúcemu záručný list, platí, že predávajúci neposkytol kupujúcemu
  na dodaný tovar záruku. Predávajúci je oprávnený poskytnúť kupujúcemu záruku nielen formou záručného listu
  aj vo forme osobitného vyhlásenia zverejneného na webovej stránke predávajúceho www.autokelly.sk v ktorom
  uvedie dĺžku trvania záruky a prípadné ďalšie podmienky záruky.
 44. Nároky kupujúceho z vád tovaru sú nasledovné:
  a) odstránenie vád tovaru,
  (oprava tovaru, dodanie náhradného tovaru, dodanie chýbajúceho tovaru, odstránenie právnych vád),
  b) výmena tovaru,
  c) primeraná zľava z kúpnej ceny,
  d) odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 45. Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom bode VOP patrí predávajúcemu. Ak ide o vadu, ktorú
  nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, predávajúci je oprávnený vymeniť tovar
  za nový tovar. V prípade, ak nedôjde k výmene tovaru za nový tovar v primeranej lehote po doručení písomnej
  výzvy kupujúceho, je kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany zároveň týmto vylučujú
  aplikáciu § 425 ods. 2 a § 436 až 440 Obchodného zákonníka.
 46. Skutočnosťami, na ktoré sa zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky ak bola poskytnutá,
  nevzťahuje sú najmä: (i) vady a poškodenia tovaru spôsobené prirodzeným alebo mechanickým poškodením
  tovaru a jeho komponentov, vrátane náhodného poškodenia; (ii) vady a poškodenia tovaru spôsobené
  znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby; (iii) vady a poškodenia tovaru spôsobené
  používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými
  vplyvmi prostredia nezodpovedajú podmienkam, v ktorých sa tovar bežne používa; (iv) vady a poškodenia
  tovaru spôsobené násilným poškodením tovaru; (v) vady a poškodenia tovaru spôsobené nedodržaním zásad
  používania tovaru; (vi) vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných
  výrobcom alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami
  autorizovanými výrobcom alebo dodávateľom; (vii) vady a poškodenia tovaru, o ktorých kupujúci pred prevzatím
  tovaru vedel; (viii) vady a poškodenia tovaru, ktoré si kupujúci spôsobil sám alebo ktoré boli spôsobené
  neodbornou montážou tovaru; (ix) vady a poškodenia tovaru spôsobené použitím iných postupov ako udáva
  výrobca vozidla, na ktoré je diel montovaný a pre ktorý je určený, (x) vady a poškodenia spôsobené montážou
  dielu na vozidlo, na ktoré nie je určený; (xi) vady a poškodenia spôsobené nesprávnymi prevádzkovými
  podmienkami, napr. ak je batéria neustále vybíjaná a málo nabíjaná (hlavne u automobilov, ktoré málo jazdia);
  (xii) vady tovaru spôsobené jeho prirodzenými opotrebením a životnosťou tovaru (napr. akumulátory majú
  výrobcom uvádzanú životnosť 6 mesiacov) (xiii) iné skutočnosti spojené s reklamáciou kupujúceho, na ktoré
  nemá predávajúci žiaden vplyv (napr. krádež tovaru, vyššia moc a pod.); (xiv) iné dôvody, bližšie uvedené
  v záručnom liste alebo v návode k tovaru alebo uvedené na obale tovaru alebo bližšie uvedené na internetovej
  stránke www.autokelly.sk .
 47. Bez ohľadu na iné ustanovenia VOP, iné dohody medzi zmluvnými stranami a/alebo ustanoveniami záručného
  listu, za vadu sa nikdy nepovažuje zhoršenie vlastností tovaru, ktoré vzniklo neodborným skladovaním,
  montážou a použitím tovaru, ani opotrebenie tovaru a v dôsledku vyššej moci.
 48. V prípade neoprávnenej reklamácie si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho úhradu účelne
  vynaložených nákladov spojených s riešením takejto reklamácie (napr. posúdenie špecializovaného ústavu,
  expertíza znalca, viacnásobné prepravné náklady spojené s riešením reklamácie a pod.).
 49. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s uvedením dôvodu reklamácie, množstva, druhu tovaru, čísla
  dodacieho listu a faktúry. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uskladniť oddelene od ostatného tovaru
  a nepoužívať ho k ďalšiemu spracovaniu, zabudovaniu, resp. k predaju, a to až do vyriešenia reklamácie.
  Kupujúci je povinný sa o reklamovaný tovar starať s odbornou starostlivosťou tak, aby na ňom nevznikla žiadna
  škoda.
 50. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť potrebnú pre odstránenie vád tovaru. Kupujúci
  je najmä povinný prepraviť tovar do miesta určeného predávajúcim, odovzdať predávajúcemu tovar na
  obhliadku a pokiaľ sa tovar opravuje u kupujúceho, umožniť predávajúcemu prístup k tovaru, zabezpečiť
  požadovaný priestor pre zabezpečenie odstránenia vád tovaru, ďalej elektrický prúd, vodu, priestory na
  nevyhnutný čas opravy a pod.
 51. Ak tovar prepravuje prepravca, pokiaľ je to osoba odlišná od kupujúceho i predávajúceho, zodpovedá za škody
  spôsobené pri preprave prepravca. Vo všetkých ostatných prípadoch zodpovedá za zničenie alebo poškodenie
  tovaru pri preprave kupujúci.
 52. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle § 379 Obchodného zákonníka náhrada akejkoľvek škody (vrátane
  ušlého zisku, nárokov kupujúceho a tretích osôb), ktorá by bola spôsobená predávajúcim, dodaným tovarom,
  alebo ktorá by vznikla kupujúcemu alebo tretej osobe ako dôsledok porušenia povinnosti predávajúceho, je
  obmedzená sumou 300,- EUR, ktorú strany v čase vzniku tohto záväzkového vzťahu predvídajú ako možný
  následok akejkoľvek škodnej udalosti.
 53. Postup týkajúci sa celého reklamačného konania (od prijatia až po vybavenie reklamácie kupujúceho), vrátane
  nárokov kupujúceho z vád tovaru, upravuje tzv. iná zmluva definovaná v článku XII. bod 1. VOP pokiaľ bola
  uzavretá a Obchodný zákonník.
  Článok IX.
  ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PLATNÉ PRE SPOTREBITEĽOV
 54. V prípade nespokojnosti kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom so spôsobom vybavenia reklamácie alebo v
  prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na
  predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho neodpovie ani do 30 dní od jej
  odoslania alebo odpovie zamietavo, kupujúci má v súlade so zákonom číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom
  riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon o alternatívnom riešení
  spotrebiteľských sporov“) právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov návrh na začatie alternatívneho
  riešenia sporu.
 55. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia
  sporov, pričom jeho voľba obrátiť sa na súd nie je týmto bodom dotknutá. Na webovej stránke predávajúceho
  https://www.autokelly.sk/page/alt-riesenie-sporov je zverejnený odkaz na platformu alternatívneho riešenia
  sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Ďalšie
  podmienky súvisiace s alternatívnym riešením sporov ustanovuje Zákon o alternatívnom riešení
  spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na stránke Ministerstva
  hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 56. Kupujúci môže svoje podnety a sťažnosti vo vzťahu ku Kúpnej zmluve s predávajúcim uplatniť na príslušnom
  inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.
  Článok X.
  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU PLATNÉ PRE SPOTREBITEĽOV
 57. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo
  dňa prevzatia tovaru kupujúcim za podmienok a spôsobom upraveným v Zákone o ochrane spotrebiteľa
  a v tomto článku VOP nižšie.
 58. Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch stanovených § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa
  predmetom ktorej je najmä:
  a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo
  tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z
  hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným
  tovarom.
 59. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od Kúpnej zmluvy bolo
  odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň štrnásťdňovej lehoty na odstúpenie.
 60. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy oznámením o odstúpení:
  a) zaslaným doporučenou poštou na prevádzku predávajúceho na ktorej je kupujúci registrovaný alebo ktorá
  je najbližšia k jeho bydlisku (zoznam prevádzok je uvedený na https://www.autokelly.sk/Contacts),
  prípadne na korešpondenčnú adresu predávajúceho uvedenú v čl. II. VOP alebo
  b) zaslaným elektronickou správou (e‐mail) na elektronickú adresu predávajúceho uvedenú v čl. II. VOP
  alebo inú emailovú adresu z ktorej predávajúci predtým s kupujúcim komunikoval alebo
  c) doručeným osobne počas pracovnej doby do prevádzky predávajúceho na ktorej je kupujúci registrovaný
  alebo ktorá je najbližšia k jeho bydlisku (zoznam prevádzok je uvedený na
  https://www.autokelly.sk/Contacts),.
 61. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy, môže tak urobiť prostredníctvom formulára,
  dostupného na webovom sídle predávajúceho www.autokelly.sk alebo podľa vzoru doručeného kupujúcemu v
  emaile potvrdzujúcom jeho objednávku.
 62. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru
  predávajúcemu vrátane nákladov na vrátenie takého tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť
  prostredníctvom pošty.
 63. Kupujúci, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy je povinný vrátiť (odoslať) tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní
  odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy, pričom má možnosť tak urobiť na prevádzke predávajúceho na ktorej je
  registrovaný alebo na prevádzke ktorá je najbližšie k jeho bydlisku prípadne na ktorejkoľvek prevádzke
  predávajúceho.
 64. Kupujúci spolu s vráteným tovarom musí predložiť doklad o kúpe tovaru. Kupujúci je povinný tovar, pri ktorom
  odstupuje od Kúpnej zmluvy, vrátiť predávajúcemu späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný v stave v akom
  mu bol dodaný (vrátane návodu na obsluhu a pod.) a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený
  spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru).
 65. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom,
  ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak kupujúci odstúpi
  od Kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo
  neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru alebo jeho
  uvedením do pôvodného stavu.
  10.Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od kupujúceho prijal, najmä kúpnu cenu za tovar a náklady
  na doručenie tovaru, rovnakým spôsobom aký kupujúci použil pri svojej platbe (pokiaľ sa nedohodne inak
  a kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky), a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia
  o odstúpení od Kúpnej zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa.
  Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob
  doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa
  rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob
  doručenia ponúkaný predávajúcim.
  11.Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu platby predtým, ako mu je tovar
  doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
  12.Kupujúci, ktorý je podnikateľom nemá právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, pokiaľ
  predávajúci neurčí inak.
  13.Ak predávajúci umožní kupujúcemu nad rámec svojich povinností uložených mu zákonom vrátiť predávajúcemu
  tovar aj po uplynutí 14 – dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy definovanej v tomto článku VOP, t.j. po uplynutí
  viac ako 14 dní od prevzatia tovaru, kupujúci je oprávnený tovar vrátiť len za podmienok a spôsobom, o ktorých
  ho predávajúci informoval (zverejnením na webovej stránke predávajúceho, e-mailom alebo iný spôsobom).
  Kupujúci môže v takom prípade vrátiť predávajúcemu len tovar, ktorý je nepoškodený, kompletný v stave v
  akom mu bol dodaný (vrátane návodu na obsluhu a pod.) a v pôvodnom obale (pokiaľ je to možné, inak zabalený
  spôsobom obvyklým a potrebným na zachovanie kvality a množstva tovaru). Predávajúci je zároveň oprávnený
  požadovať od kupujúceho zaplatenie poplatku za takéto vrátenie tovaru, o výške ktorého kupujúceho informuje
  (v cenníku predávajúceho, zverejnením na webovej stránke predávajúceho, e-mailom alebo iný spôsobom).
  Predávajúci je oprávnený takýto poplatok započítať oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny
  vráteného tovaru. Predávajúci zároveň nie je povinný vrátiť kupujúcemu náklady na doručenie tovaru pri jeho
  kúpe. Pre vylúčenie pochybností vrátenie tovaru podľa tohto bodu kupujúcim nemá povahu odstúpenia od
  zmluvy bez uvedenia dôvodu v predĺženej lehote, kupujúcemu sa v takom prípade len umožní vrátiť tovar,
  o ktorý viac nemá záujem aj po uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy do 14 dní, pričom predávajúci vráti
  kupujúcemu zvyšnú časť kúpnej ceny vráteného tovaru poníženú o prípadný poplatok za vrátenie tovaru.
  Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
  Článok XI.
  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 66. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade s Kúpnou zmluvou a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o
  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“). Predávajúci sa na účely
  ZoOÚ považuje za prevádzkovateľa, kupujúci resp. osoby konajúce za kupujúceho sú dotknutými osobami.
 67. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie plnenia z Kúpnej zmluvy podľa § 13 ods. 1.
  písm. b) ZoOÚ. Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností z Kúpnej zmluvy.
  Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu existencie Kúpnej zmluvy a v prípade
  ukončenia Kúpnej zmluvy po dobu určenú osobitnými predpismi (napr. prepisy o archivácií, účtovné predpisy).
 68. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej
  organizácie. Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
  Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorej kontaktný e-mail je:
  privacy@autokelly.sk. Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných
  údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na
  obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na
  začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR.
 69. Poskytnutie osobných údajov podľa tejto Kúpnej zmluvy je zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia
  prevádzkovateľ nezodpovedá za riadne a včasné plnenie povinností podľa Kúpnej zmluvy, nakoľko môže dôjsť
  k nesprávnej identifikácii kupujúceho.
 70. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľov,
  prostredníctvom ktorých poskytuje kupujúcemu tovary alebo služby podľa Kúpnej zmluvy alebo prostredníctvom
  ktorých vedie účtovníctvo. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje dotknutej osoby
  v rozsahu, na účely a za podmienok podľa Kúpnej zmluvy tretej strane, ktorá prevádzkovateľa zastupuje alebo
  inak chráni práva a oprávnené záujmy prevádzkovateľa (napr. osoby oprávnené na vymáhanie a inkaso
  pohľadávok prevádzkovateľa a pod.) alebo sa s prevádzkovateľom podieľa na predaji tovarov alebo sa podieľa
  na údržbe, prevádzke, vývoji systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k predaju tovarov
  prevádzkovateľom a tiež subjektom, ktorí spracovávajú prevádzkovateľovi účtovníctvo.
  Článok XII.
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 71. Tieto VOP sa vzťahujú na každú Objednávku kupujúceho cez eShop potvrdenú predávajúcim ako aj na každú
  Objednávku vykonanú emailom, telefonicky alebo SMS potvrdenú predávajúcim, ak z Kúpnej zmluvy
  uzatvorenej medzi stranami nevyplýva inak. Pokiaľ je medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom
  uzavretá rámcová kúpna zmluva v písomnej forme alebo iná forma zmluvy, v ktorej je upravený predaj tovaru
  predávajúcim kupujúcemu (ďalej aj ako „iná zmluva“), na vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa
  budú aplikovať popri týchto VOP aj ustanovenia takejto inej zmluvy vrátane ustanovení o voľbe práva a súdu.
 72. Ak je kupujúci podnikateľom, zmluvné strany sa dohodli, že na ich zmluvný vzťah sa nebudú aplikovať
  ustanovenia § 5 ods. 3 až 6 Zákona o elektronickom obchode.
 73. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním Objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom
  rozsahu porozumel ich obsahu a s nimi súhlasí. Pokiaľ sa bude Objednávka vykonávať emailom, telefonicky
  alebo cez SMS, predávajúci zašle znenie týchto VOP na email uvedený kupujúcim za účelom oboznámenia sa
  s VOP. Pokračovaním v objednávaní tovaru sa má za to, že s obsahom VOP kupujúci súhlasí.
 74. Tieto VOP sú v celom rozsahu platné odo dňa uvedeného nižšie v týchto VOP.
 75. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu dňom uzatvorenia Kúpnej zmluvy medzi stranami.
 76. VOP predávajúceho sú zverejnené aj na internetovej stránke predávajúceho www.autokelly.sk.
  V Piešťanoch, dňa 23.6. 2021
M&P Servis

FREE
VIEW